KFUM Skellefteås Årsmöte 28 mars

Styrelsen kallar till ordinarie årsmöte för KFUM Skellefteå söndagen den 28 mars. Alla som är medlemmar i föreningen är välkomna.

Årsmöte onsdagen den 28 mars klockan 18.

Mötet kommer att hållas i konferensrummet Ugglan, Folkparken (i samma korridor som KFUMs kansli).

Eventuella motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet och dessa skickas till ronnie.stenlund@komab.nu

Det kommer att bjudas på enklare förtäring och kaffe/te.

Varmt Välkomna!

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesfunktionärer
 • ordförande
 • sekreterare
 • två justeringsmän tillika rösträknare
 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 2. Fastställande av föredragningslista.
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 5. Behandling av revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 7. Behandling av förslag och propositioner som överlämnats från styrelsen eller revisorer för Idrott och Triangel.
 8. Behandling av till årsmötet ställda förslag eller motioner som av röstberättigad medlem inlämnats skriftligt till styrelsen minst två veckor före årsmötet för Idrott och Triangel.
 9. Val av ordförande för ett (1) år för Idrott och Triangel.
 10. Val av två (2) styrelseledamöter för två (2) år, val av en (1) suppleant för två (2) år, varvid hänsyn skall tas till medlemmarnas fördelning i verksamhetsform, kön och åldersgrupp för Idrott och Triangel.
 11. Val av två (2) revisorer och en (1) revisor suppleant för ett (1) år för Idrott och Triangel.
 12. Val av valkommitté, bestående av två (2) personer, varav en sammankallande för Idrott och Triangel.
 13. Fastställande av verksamhetsplan för Idrott och Triangel.
 14. Fastställande av budget för Idrott och Triangel.
 15. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår för Idrott och Triangel.
 16. Övriga frågor som mötet beslutar att ta upp till behandling för Idrott och Triangel.
 17. Årsmötets avslutande.

Öppettider/telefontider
Tisdag – torsdag 10-16.30
Avvikelser och möten förekommer

076 – 801 08 58
(beakta telefontiderna)

kansli[at]kfumskelleftea.se

Kansliet finns på markplan i Folkparkens lokaler. Ingång mitt emot Skellefteå Kraft Arena.